Про території Смарагдової мережі в Україні – законопроєкт

Проект Закону про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)
 • Номер, дата реєстрації:4461-1 від 26.07.2021
 • Сесія реєстрації:5 сесія IX скликання
 • Редакція законопроекту: Альтернативний
 • Рубрика законопроекту:Галузевий розвиток
 • Суб’єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат Україн
 • иІніціатор(и) законопроекту:

Проект

Вноситься народними депутатами

Закон України

Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади формування територій Смарагдової мережі в Україні, проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі та управління такими територіями для збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні в Європі, згідно з вимогами Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі та з урахуванням вимог Директиви № 2009/147/ЄС про збереження диких птахів та Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Бернська конвенція – Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, до якої Україна приєдналася із застереженнями Законом України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» № 436/96-ВР від  29 жовтня 1996 року;

збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни – комплекс заходів, які необхідні для підтримання або відновлення природних оселищ та популяцій видів природної флори та фауни, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, для досягнення сприятливого статусу їх збереження;

компенсаційні відновлювальні заходи – заходи, що сприяють відновленню сприятливого статусу збереження зміненого природного оселища або виду природної флори та фауни в межах території Смарагдової мережі чи на іншій території;

планована діяльність –  планована господарська діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», а також діяльність, визначена частиною четвертою статті 10 цього Закону;

планована діяльність, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності – планована діяльність, що передбачає розміщення об’єктів, для яких відповідно до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності, а також діяльність у рамках здійснення державно-приватного партнерства та концесії;

природне оселище (біотоп) – ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями;

сприятливий статус збереження виду – стан, який на основі даних про динаміку зміни чисельності популяції виду свідчить про довготривалу саморегуляцію виду, за умови якого природний ареал виду не зменшується, існує оселище, достатнє для підтримання/збереження популяції виду у довгостроковій перспективі;

сприятливий статус збереження природного оселища – стан, за якого природний ареал і ділянки, на яких представлене природне оселище, є стабільними або збільшуються, наявні структура та функції, необхідні для довгострокового існування природного оселища, а флора та фауна, які є типовими для цього природного оселища, мають сприятливий стан збереження виду;

 Смарагдова мережа – цілісна екологічна мережа спеціальних територій, визначених для збереження  природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні в Європі, утворена Резолюцією Постійного комітету Бернської конвенції від 26 січня 1996 року № 3 (96);

територія Смарагдової мережі – частина земної поверхні (суші або водного простору), що запропонована та визначена згідно з цим Законом як територія Смарагдової мережі для збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону;

уповноважений центральний орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

уповноважений територіальний орган – обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

 2. Термін «державно-приватне партнерство» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про державно-приватне партнерство», термін «концесія» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про концесію».

3. Термін  «документ державного планування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку», термін «громадськість» вживається у значенні, наведеному в  Законі України «Про оцінку впливу на довкілля».

Стаття 2. Законодавство про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни

Відносини, пов’язані зі збереженням природних оселищ та видів природної флори та фауни регулюються Бернською конвенцією, цим Законом, Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», а також Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну мережу в Україні», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Організація державного управління у сфері збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни

1. Державне управління у сфері збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни в межах повноважень, визначених законом, здійснюють:

 Кабінет Міністрів України;

 уповноважений центральний орган;

 уповноважені територіальні органи.

2. Державне управління у сфері  у сфері збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни здійснюється із залученням інших органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, наукових установ, закладів вищої освіти, вчених та громадськості.

Стаття 4. Основні засади збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни

1. Збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни забезпечується шляхом:

1) формування територій Смарагдової мережі;

2) розроблення, затвердження та реалізаціїплану управління територією Смарагдової мережі;

3) підтримання сприятливого статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни;

4) відновлення порушених природних оселищ та видів природної флори та фауни, в тому числі в рамках компенсаційних відновлювальних заходів;

5) здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, у тому числі в рамках процедур оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки;

6) проведення моніторингу стану збереження природних оселищ, видів природної флори та фауни;

7) встановлення заборон на знищення, відлов, погіршення умов проживання видів природної фауни, погіршення стану та умов місцезростання видів природної флори;

8) сприяння освіті та просвіті щодо цінності територій Смарагдової мережі, природних оселищ та видів природної флори та фауни;

9) врахування цілей збереження територій Смарагдової мережі та досягнення сприятливого статусу збереження природного оселища та сприятливого статусу збереження виду природної флори та фауни при розробленні нормативно-правових актів та прийнятті рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

10) здійснення інших заходів, спрямованих на збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни.

2. Заходи щодо збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни мають враховувати економічні, соціальні та культурні потреби, а також  регіональні та місцеві особливості.

3. Фінансування заходів з формування та збереження територій Смарагдової мережі, інших заходів, пов’язаних із функціонуванням Смарагдової мережі в Україні, здійснюється за рахунок державного, Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та інших джерел, не заборонених законодавством

Розділ ІІ. ФОРМУВАННЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ

Стаття 5. Етапи формування Смарагдової мережі

1. Етапами формування Смарагдової мережі є:

1) інвентаризація типів природних оселищ та видів природної флори та фауни та внесення пропозицій щодо визнання Смарагдової мережі запропонованою;

2) розроблення уповноваженим центральним органом проекту рішення щодо визнання території Смарагдової мережі запропонованою та погодження його з органами місцевого самоврядування;

3) прийняття уповноваженим центральним органом за погодженням з Кабінетом Міністрів України рішення про визнання території Смарагдової мережі запропонованою та надсилання відповідного рішення до органу Бернської конвенції;

 4) прийняття уповноваженим центральним органом рішення про визнання території Смарагдової мережі визначеною (у разі схвалення запропонованої території Смарагдової мережі органом Бернської конвенції);

5) включення уповноваженим центральним органом території Смарагдової мережі до Національного реєстру територій Смарагдової мережі як визначеної;

6) затвердження та реалізація планів управління територією Смарагдової мережі.

Стаття 6. Інвентаризація типів природних оселищ та видів природної флори та фауни

1. Уповноважений центральний орган забезпечує інвентаризацію типів природних оселищ та видів природної флори та фауни, вказаних у додатках I, II і III до цього Закону.

2. Інвентаризація типів природних оселищ та видів природної флори та фауни здійснюється з урахуванням даних державної системи моніторингу довкілля, державного обліку і кадастру рослинного світу, державного кадастру тваринного світу, кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Дані інвентаризації типів природних оселищ та видів природної флори та фауни мають включати геопросторові дані, метадані та сервіси, які оприлюднюються у мережі Інтернет та доступ до яких надається згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

4. Дані інвентаризації типів природних оселищ та видів природної флори та фауни оновлюються уповноваженим центральним органом кожні шість років.

5. Порядок інвентаризації типів природних оселищ та видів природної  флори та фауни, вказаних у додатках I, II і III до цього Закону, оновлення даних інвентаризації таких природних оселищ та видів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Порядок визнання території Смарагдової мережі запропонованою

1. Уповноважений центральний орган забезпечує розроблення проекту рішення щодо визнання території Смарагдової мережі запропонованою на основі даних інвентаризації типів природних оселищ та видів природної флори та фауни, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, та пропозицій, наданих відповідно до частини другої цієї статті.

2. Інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені територіальні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, наукові установи, заклади вищої освіти та окремі вчені, громадськість можуть надавати до  уповноваженого центрального органу пропозиції щодо визнання території Смарагдової мережі запропонованою.

3. Пропозиція щодо визнання території Смарагдової мережі подається до уповноваженого центрального органу та розглядається уповноваженим центральним органом у порядку та за формою, які затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Територія, що пропонується для визнання території Смарагдової мережі запропонованою, має відповідати одному або більше таких критеріїв:

1) територія сприятиме виживанню видів природної флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення, ендемічних видів або будь-яких видів, що вказані у додатках ІІ та ІІІ до цього Закону;

2) територія підтримує існування значної кількості видів природної флори та фауни у межах ареалу із високим видовим різноманіттям чи підтримує існування популяцій одного чи кількох видів, вказаних у додатках ІІ та ІІІ до цього Закону;

3) у межах території є важливий та/або репрезентативний зразок типів природних оселищ, що перебувають під загрозою зникнення, згідно з додатком І до цього Закону;

4) у межах території існує особливий приклад певного типу природного оселища або мозаїка різних типів природних оселищ відповідно до додатку І до цього Закону;

5) територія Смарагдової мережі є важливою територією для одного чи декількох мігруючих видів природної фауни.

5. Уповноважений центральний орган погоджує розроблений відповідно до частин першої – четвертої цієї статті проект рішення щодо визнання території Смарагдової мережі запропонованою з відповідними сільськими, селищними, міськими радами. У разі ненадання протягом 30 днів з дня надходження від уповноваженого центрального органу проекту рішення з відповідними документами погодження чи обґрунтованої відмови в погодженні зазначеного проекту рішення, вважається, що передбачене цією частиною погодження щодо визнання території Смарагдової мережі запропонованою було надано.

6. Рішення уповноваженого центрального органу про визнання території Смарагдової мережі запропонованою приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України та має містити інформацію, яка відповідає стандартній формі даних, визначеній органом Бернської конвенції.

7. Протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про визнання території Смарагдової мережі запропонованою, уповноважений центральний орган включає таку територію до Національного реєстру територій Смарагдової мережі як запропоновану та подає її до відповідного органу Бернської конвенції для схвалення.

8. Уповноважений центральний орган приймає рішення про визнання території Смарагдової мережі визначеною та включає її до Національного реєстру територій Смарагдової мережі як визначену протягом п’яти днів з дня схвалення запропонованої території Смарагдової мережі відповідним органом Бернської конвенції.

9. Уповноважений центральний орган приймає рішення про визнання території Смарагдової мережі такою, що втратила статус запропонованої, та виключає її з Національного реєстру територій Смарагдової мережі як запропоновану протягом п’яти днів з дня відмови у схваленні запропонованої території Смарагдової мережі відповідним органом Бернської конвенції.

10. Оновлення інформації про територію Смарагдової мережі, у тому числі щодо зміни її меж чи визнання її такою, що втратила статус визначеної, здійснюється у порядку, передбаченому цією статтею.

Стаття 7. Національний реєстр територій Смарагдової мережі

1.   Уповноважений центральний орган веде Національний реєстр територій Смарагдової мережі, який включає дані про запропоновані та визначені території Смарагдової мережі. Порядок ведення Національного реєстру територій Смарагдової мережі визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Інформація, внесена до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, є відкритою, вільний та безоплатний доступ до неї через мережу Інтернет забезпечується уповноваженим центральним органом.

3.   Дані Національного реєстру територій Смарагдової мережі включають геопросторові дані, метадані та сервіси, які оприлюднюються у мережі Інтернет та доступ до яких надається згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

4. Дані Національного реєстру територій Смарагдової мережі вносяться до Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів, містобудівного кадастру та інших інформаційних систем відповідно до порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Плани управління територіями Смарагдової мережі

1. Уповноважені територіальні органи забезпечують розроблення плану управління територією Смарагдової мережі протягом шести років після визнання території Смарагдової мережі визначеною та внесення її до Національного реєстру Смарагдової мережі.

2. План управління розробляється для окремої території Смарагдової мережі або для декількох територій, які є географічно пов’язаними між собою або мають подібні природні характеристики.

3. У разі, якщо територія Смарагдової мережі знаходиться на території двох чи більше регіонів України (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) або план управління розробляється щодо декількох територій, що знаходяться на території двох або більше регіонів України, забезпечення розроблення плану управління територією Смарагдової мережі покладається на уповноважений центральний орган.

4. Плани управління територіями Смарагдової мережі погоджуються з відповідними сільськими, селищними та міськими радами.

5. У разі, якщо територія Смарагдової мережі розташована в межах існуючої території природно-заповідного фонду, проект організації території такого природно-заповідного фонду, розроблений відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», має включати план управління територією Смарагдової мережі.

6. У разі, якщо територія Смарагдової мережі розташована в межах лісового фонду, проект організації та розвитку лісового господарства має включати план управління такою територією Смарагдової мережі.

7. У разі, якщо територія Смарагдової мережі розташована в межах річкового басейну, плани управління такими річковими басейнами мають включати плани управління територіями Смарагдової мережі.

8. Містобудівна документація, документи державного планування мають містити інформацію про межі та план управління територією Смарагдової мережі.

9. План управління територією Смарагдової мережі має містити таку інформацію:

 1. опис території Смарагдової мережі та її межі;
 2. дані інвентаризації природних оселищ та видів природної флори та фауни;
 3. виявлення існуючих та потенційних ризиків та загроз сприятливому статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни;
 4. цілі збереження (функції);
 5. визначення завдань і заходів, необхідних для досягнення цілей збереження;
 6. плани дій, які включають, у тому числі, інформацію про заходи, очікувані результати, необхідні людські та фінансові ресурси, часові рамки реалізації заходів;
 7. моніторинг статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни в  межах території Смарагдової мережі;
 8. показники, необхідні для оцінювання прогресу досягнення цілей збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни;
 9. зміни, які потрібно внести до документів державного планування, необхідні для досягнення сприятливого статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни;
 10. картографічні матеріали з використанням геоінформаційних систем.

10. Порядок розроблення та затвердження планів управління територіями Смарагдової мережі  затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. План управління територією Смарагдової мережі затверджується уповноваженим центральним органом. Інформація, що міститься в плані управління територією Смарагдової мережі, вноситься до Національного реєстру територій Смарагдової мережі не пізніше ніж через п’ять днів з дня прийняття рішення про затвердження такого плану.

Стаття 9. Моніторинг статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни

1. Моніторинг статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, визначених у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, проводиться в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до методик, які затверджуються уповноваженим центральним органом.

2. Моніторинг статусу збереження типів природних оселищ та видів природної фори та фауни координується уповноваженим центральним органом.

3. Для проведення моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни уповноважений центральний орган визначає в кожному регіоні (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь) головну установу природно-заповідного фонду.

4. Для цілей моніторингу в головній установі природно-заповідного фонду створюється окремий підрозділ моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни.

5. Для проведення окремих робіт головна установа природно-заповідного фонду може залучати інші установи природно-заповідного фонду, наукові установи, заклади вищої освіти, окремих вчених і громадськість.

6. Головна установа, інші установи природно-заповідного фонду, наукові установи, заклади вищої освіти, громадськість надають уповноваженому центральному органу дані моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни.

7. Дані моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни вносяться до Національного реєстру територій Смарагдової мережі.

8. Моніторинг статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни є складовою частиною системи державної системи моніторингу довкілля.

9. Уповноважений центральний орган забезпечує підготовку один раз на шість років звітів про статус збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни.

Розділ ІІІ. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ТЕРИТОРІЇ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ

Стаття 10. Сфера застосування оцінки впливу на території Смарагдової мережі

1. Здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі є обов’язковим  у разі:

розроблення документів державного планування, що підлягають стратегічній екологічній оцінці відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

прийняття рішень про провадження планованої діяльності, що підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

прийняття рішень про провадження планованої діяльності, передбаченої частиною четвертою цієї статті (крім випадків прийняття відповідним уповноваженим органом рішення відсутність необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі відповідно до статті 11 цього Закону).

2. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі документів державного планування здійснюється в рамках процедури стратегічної екологічної оцінки в порядку, передбаченому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснюється в рамках процедури оцінки впливу на довкілля в порядку, визначеному Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

4. Оцінці впливу планованої діяльності в межах територійСмарагдової мережі, яка здійснюється відповідно до цього Закону, підлягають такі види діяльності:

1) ведення лісового господарства (окрім проведення суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду);

2) ведення мисливського господарства;

3) промислове рибальство;

4) проведення рубок оздоровлення та формування лісів в межах особливо цінних ділянок (окрім проведення суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду);

5) будівництво та/або розширення автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за межами населених пунктів, що мають менше чотирьох смуг руху;

6) будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) за межами населених пунктів незалежно від напруги, окрім будівництва повітряних та кабельних ліній електропередачі напругою 110 кіловольт і будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад
15 кілометрів;

7) будівництво наземних об’єктів електроенергетики для вироблення енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики на площі більше 1 га за межами населених пунктів;

8) гідротехнічна, агролісотехнічна, культуртехнічна, хімічна меліорації земель, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем;

9) зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення площею більше 1 га (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частині першій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель за виключенням випадків, коли зміна цільового призначення проводиться в рамках здійснення планованої діяльності, щодо якої вже надано висновок про оцінку впливу на довкілля або висновок про оцінку впливу на територію Смарагдової мережі;

10) забір води з поверхневих водних об’єктів обсягом понад 300 метрів кубічних на добу.

5. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі здійснюється до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частиною першою, четвертою цієї статті, без оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

6. Для негайної локалізації, ліквідації можливих негативних наслідків або відвернення загрози настання надзвичайної ситуації, аварій (аварійних ситуацій), проведення капітального ремонту потенційно-небезпечних об’єктів на територіях Смарагдової мережі, суб’єкти господарювання мають право проводити необхідні ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи без проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

7. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі здійснюється  щодо територій Смарагдової мережі, включених до Національного реєстру території Смарагдової мережі як визначених.

8. На види діяльності, які вже здійснюються на законних підставах на території  Смарагдової мережі на момент її внесення до Національного реєстру територій Смарагдової мережі як визначеної, не поширюються обмеження чи заборони, пов’язані з реалізацією цього Закону, до моменту закінчення терміну дії документа дозвільного характеру на цю діяльність.

Стаття 11. Попередня оцінка щодо необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі

1. Для визначення необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі фізична чи юридична особа, яка має намір провадити діяльність, визначену частиною четвертою статті 10 цього Закону, подає відповідному уповноваженому центральному органу повідомлення про провадження планованої діяльності, яка може мати вплив на території Смарагдової мережі.  У разі, якщо територія Смарагдової мережі знаходиться на території двох чи більше регіонів України (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) або план управління розроблено щодо декількох територій, що знаходяться на території двох або більше регіонів України, повідомлення про провадження планованої діяльності, яка може мати вплив на території Смарагдової мережі подається до уповноваженого центрального органу.

2. Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, має містити:  

         1) інформацію про заявника:

повне найменування та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника – для юридичної особи;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) – для фізичної особи, фізичної особи – підприємця;

код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України – для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) – для фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців;

місцезнаходження – для юридичної особи або місце проживання – для фізичної особи, фізичної особи – підприємця; контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в Інтернеті (за наявності);

 • інформацію про плановану діяльність, а саме місце її провадження, опис та характеристики;
 • вид рішення про провадження планованої діяльності, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення.

3. Форма повідомлення затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Повідомлення має бути оприлюднено відповідним уповноваженим органом  на офіційному веб-сайті цього органу на наступний день після його отримання.

5. Протягом семи робочих днів з дня оприлюднення повідомлення громадськість може надавати зауваження і пропозиції щодо необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді).

6. За результатами розгляду повідомлення, зауважень і пропозицій громадськості, виходячи з характеру, масштабу та місця провадження діяльності, ймовірності її негативного впливу на  статус збереження природних оселищ, видів природної флори та фауни, цілісність та досягнення цілей збереження відповідних територій Смарагдової мережі, у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення, уповноважений центральний орган приймає рішення про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначає ймовірність негативного впливу на території Смарагдової мережі, чи про відсутність необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

7. Порядок проведення попередньої оцінки щодо необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі та критерії визначення ймовірності негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

8. Рішення уповноваженого центрального органу про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі є документом дозвільного характеру та видається безоплатно. Відмова у видачі рішення про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, його переоформлення чи анулювання здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Стаття 12. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі

1. У разі прийняття уповноваженим центральним рішення про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, суб’єкт господарювання, який планує здійснювати діяльність, передбачену частиною четвертою статті 10 цього Закону, у межах визначеної території Смарагдової мережі, забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

2. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, який готується у порядку, визначеному цією статтею, розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту про стратегічну екологічну оцінку, згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту з оцінки впливу на довкілля, згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» включають:

опис планованої діяльності, зокрема:

цілі планованої діяльності;

опис місця провадження планованої діяльності, складений з використанням геоінформаційних ресурсів;

опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт;

опис основних характеристик планованої діяльності під час провадження, за наступними аспектами:

виробничі процеси із зазначенням технологічного устаткування, зокрема, такого, що є джерелом забруднення хімічними речовинами або фізичних впливів на довкілля;

види і кількість матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати;

 • ідентифікацію у складі територій Смарагдової мережі територій, які зазнають наслідків виконання документа державного планування чи впливу планованої діяльності з урахуванням прямого і опосередкованого впливу, а також з наведенням географічної інформації про зазначені території з використанням геоінформаційних ресурсів;
 • опис територій Смарагдової мережі (або частини території, що потрапляє у зону впливу планованої діяльності чи наслідків виконання документа державного планування) на поточний стан, у тому числі інвентаризація в межах територій Смарагдової мережі (або частини території, що потрапляє у зону впливу планованої діяльності чи наслідків виконання документа державного планування ) природних оселищ, зазначених у додатку I до цього Закону, видів природної флори та фауни, зазначених у додатках ІІ і ІІІ до цього Закону, та оселищ цих видів, і характеристика статусу збереження зазначених природних оселищ та видів;
 • визначення і характеристику індивідуальних та кумулятивних наслідків та впливів на території Смарагдової мережі, що ймовірно виникнуть у результаті виконання документа державного планування, підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі величини і територіальних масштабів, інтенсивності, тривалості, частоти впливів від очікуваних викидів (скидів), відходів, забруднення води, повітря, земель та ґрунтів, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, з ідентифікацією впливів для:

статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, зазначених у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону;

цілісності і цілей збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни в межах територій Смарагдової мережі;

 • визначення заходів із запобігання, пом’якшення та усунення наслідків виконання документа державного планування та впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, у тому числі на природні оселища та види природної флори та фауни, зазначених у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, а також на цілісність та цілі збереження (функції) територій Смарагдової мережі, а також заходів з досягнення сприятливого статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, зазначених у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, з урахуванням виправданих альтернатив;
 • список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на території Смарагдової мережі;
 • список наукових публікацій авторів (виконавців), що підтверджують наявність досліджень видів природної флори та фауни та типів природних оселищ, характерних для території Смарагдової мережі.

3. Розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту про стратегічну екологічну оцінку згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту з оцінки впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не включає інформацію, передбачену пунктами 1 та 6 частини другої цієї статті.

4. Якщо заявник самостійно вбачає ймовірність впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, заявник має право подати уповноваженому центральному органу звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі без подання повідомлення, передбаченого частиною першою статті 11 цього Закону.

5. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, наведеної у звіті з оцінки впливу на території Смарагдової мережі згідно з законодавством.

6. Звіт (розділ) з оцінки впливу на території Смарагдової мережі підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації

7. Методичні рекомендації із підготовки звіту (розділу) з оцінки впливу на території Смарагдової мережі та розробки заходів із запобігання, пом’якшення та усунення впливу на території Смарагдової мережі затверджуються уповноваженим центральним органом.

Стаття 13. Громадське обговорення оцінки впливу на території Смарагдової мережі

1. Уповноважений центральний орган забезпечує проведення громадського обговорення у процесі здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності, яка проводиться відповідно до цього Закону, шляхом оприлюднення інформації про строки та порядок громадського обговорення, документів та інформації, поданих заявником, збору зауважень і пропозицій громадськості, в порядку, передбаченому цією статтею.

2. Уповноважений центральний орган оприлюднює звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі протягом трьох робочих днів з дня його надходження. Разом із звітом з оцінки впливу на території Смарагдової мережі уповноважений центральний орган оприлюднює інформацію про строки та порядок громадського обговорення, поштову та електронну адреси, на які подаються зауваження та пропозиції громадськості, рішення про провадження планованої діяльності, а також орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

3. Громадське обговорення планованої діяльності починається з дня оприлюднення звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі в порядку, визначеному частиною другою цієї статті, і триває двадцять робочих днів. Громадське обговорення проводиться у формі надання зауважень та пропозицій в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Громадськість має право подавати будь-які зауваження та пропозиції, які, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.

4. Усі зауваження та пропозиції громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим центральним органом. Уповноважений центральний орган забезпечує підготовку звіту про громадське обговорення. Невід’ємною частиною звіту про громадське обговорення є усі отримані письмові зауваження та пропозиції громадськості, а також таблиця із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та пропозицій.

Стаття 14. Прийняття рішення за результатами оцінки впливу на території Смарагдової мережі

 1. У строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня завершення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі або відмовляє у його видачі.
  1. Підставами для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі є:

підстави, передбачені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

порушення заявником вимог законодавства щодо змісту звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, заявник має право повторно подати звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі. У цьому випадку громадське обговорення звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі проводиться повторно згідно із вимогами статті 13 цього Закону.

 • Виходячи з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі планованої діяльності, зокрема, величини та масштабів такого впливу (площа території, чисельність типів природних  оселищ та видів природної флори та фауни, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі – транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на територію Смарагдової мережі, уповноважений центральний орган визначає наявність чи обґрунтовує відсутність негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі.
 • Висновком з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначається відсутність негативного впливу на території Смарагдової мережі, встановлюються заходи із запобігання, пом’якшення та усунення впливу на відповідні території Смарагдової мережі. Встановлюючи такі заходи, уповноважений центральний орган керується інтересами забезпечення цілісності та досягнення цілей збереження відповідних територій Смарагдової мережі. Такі заходи є обов’язковими.

Критерії визначення наявності або відсутності негативного впливу на території Смарагдової мережі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5. Висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі є обов’язковим.

6. Висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі видається безоплатно. Переоформлення та анулювання висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

7. Висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі та інші результати оцінки впливу на території Смарагдової мережі протягом п’яти років з дня прийняття рішення про провадження планованої діяльності можуть бути використані для отримання інших документів дозвільного характеру, передбачених законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження.

Стаття 15. Прийняття рішення про допустимість провадження планованої діяльності, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності

1. У разі, якщо уповноваженим органом видано висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначено наявність негативного впливу на території Смарагдової мережі стосовно планованої діяльності, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності, заявник за відсутності альтернативних варіантів провадження планованої діяльності має право звернутися до уповноваженого органу із заявою про прийняття рішення про допустимість провадження планованої діяльності.

2. До заяви, передбаченої частиною першою цієї статті, додаються:

1) обґрунтування відсутності альтернативних варіантів провадження планованої діяльності;

2) інформація, яка підтверджує, що планована діяльність відповідає критеріям планованої діяльності, що здійснюється з мотивів суспільної необхідності;

3) компенсаційні відновлювальні заходи, які пропонуються для забезпечення сприятливого статусу збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону.  

3. У строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження заяви і доданих до неї документів, уповноважений центральний орган приймає рішення про допустимість або недопустимість провадження планованої діяльності на території Смарагдової мережі.

4. У рішенні уповноваженого центрального органу про допустимість провадження планованої діяльності, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності, на території Смарагдової мережі встановлюються компенсаційні відновлювальні заходи, за умови виконання яких, визнається допустимість провадження  планованої діяльності, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності, на території Смарагдової мережі.

5. Порядок встановлення компенсаційних відновлювальних заходів визначається Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17. Відшкодування збитків, які виникають внаслідок дії заборон чи обмежень діяльності на територіях Смарагдової мережі

1. Власники землі та землекористувачі, інші суб’єкти господарювання, які внаслідок дії заборон чи обмежень їхньої діяльності, що встановлені для збереження територій Смарагдової мережі (за винятком випадків дії заборон чи обмежень їхньої діяльності, що встановлені для збереження територій Смарагдової мережі у разі порушення законодавства про Смарагдову мережу), зазнають збитків, мають право на їх відшкодування від держави в повному обсязі, в тому числі, відшкодування доходу або прибутку, який міг би одержати відповідний власник, користувач землі, інший суб’єкт господарювання в результаті ведення господарської діяльності, яка обмежена чи заборонена у цілях збереження територій Смарагдової мережі.

2. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, іншим суб’єктам господарювання визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Не підлягає відшкодуванню дохід або прибуток, який міг би одержати власник землі, землекористувач в результаті ведення господарської діяльності на території Смарагдової мережі, у разі придбання земельної ділянки або набуття права користування нею після визнання території Смарагдової мережі визначеною.

Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо територій Смарагдової мережі

1. Будь-які рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які порушують положення цього Закону, можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про території Смарагдової мережі

1. Особи, винні в порушенні законодавства про території Смарагдової мережі, притягаються до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

2. Порушеннями законодавства про території Смарагдової мережі є:

1) порушення вимог щодо формування Смарагдової мережі;

2) порушення процедури оцінки впливу на території Смарагдової мережі, у тому числі порядку інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його результатів;

3) прийняття рішення про провадження планованої діяльності, яка згідно цього Закону вимагає здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, без отримання рішення про відсутність необхідності проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі або висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначається відсутність негативного впливу на території Смарагдової мережі, або рішення, яким визнається допустимість провадження планованої діяльності на території Смарагдової мережі;

4) провадження планованої діяльності, яка пройшла процедуру оцінки впливу на території Смарагдової мережі, без виконання заходів із запобігання, пом’якшення та усунення впливу, передбачених у висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі;

5) провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на території Смарагдової мережі, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про відсутність необхідності проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі або висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначається відсутність негативного впливу на території Смарагдової мережі, або рішення, яким визнається допустимість провадження планованої діяльності, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності;

6) незаконне втручання у підготовку та надання висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі;

7) підготовка завідомо неправдивого звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі чи завідомо неправдивого висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі;

8) порушення вимог планів управління територією Смарагдової мережі;

3. Законами України може бути встановлена відповідальність за інші правопорушення законодавства про території Смарагдової мережі.

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік з дня набрання ним чинності, крім пункту 6 цього Розділу, що вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Території Смарагдової мережі, схвалені відповідними органами Бернської конвенції та включені до Національного реєстру територій Смарагдової мережі на момент введення в дію цього Закону, вважаються визначеними без прийняття додаткових рішень уповноваженим центральним органом.

3. Щодо територій Смарагдової мережі, які на момент введення в дію цього Закону подані до відповідних органів Бернської конвенції як запропоновані, за результатами розгляду відповідним органом Бернської конвенції уповноважений центральний орган приймає рішення відповідно до частин восьмої та дев’ятої статті 7 цього Закону.

4. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі, в тому числі та, що здійснюється в рамках оцінки впливу на довкілля, не проводиться, у разі якщо до набрання чинності цим Законом вже прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 33):

пункт 9 частини першої статті 29 після слів «здійснення оцінки впливу на довкілля» доповнити словами «оцінки впливу на території Смарагдової мережі»;

у статті 46 після пункту 9 доповнити пунктом 91 такого змісту:

«91) виявлення типів природних оселищ та видів природної флори та фауни, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»;

у статті 46 після пункту 13 доповнити пунктом 131 такого змісту:

«131) розроблення плану управління територією Смарагдової мережі у разі розміщення такої території в межах лісового фонду»;

статтю 48 доповнити частиною такого змісту:

«Проекти організації та розвитку лісового господарства, що розробляються для об’єктів лісовпорядкування, розташованих на територіях Смарагдової мережі, підлягають оцінці впливу на територію Смарагдової мережі до прийняття рішення про їх затвердження»;

абзац шостий частини восьмої статті 69 доповнити словами «або оцінки впливу на територію Смарагдової мережі»;

пункт 1 статті 85 доповнити словами «визначення та управління територіями Смарагдової мережі»;

назву статті 100 викласти у такій редакції:

«Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду та територіях Смарагдової мережі»;

у статті 100 після слів «на землях природно-заповідного фонду» доповнити словами «та на територіях Смарагдової мережі», після слів «Закону України «Про природно-заповідний фонд України» доповнити словами «та Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»;

2) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

назву статті 151викласти у такій редакції:

«Оцінка впливу на довкілля та оцінка впливу на території Смарагдової мережі»;

статтю 151 викласти у такій редакції:

Під час користування надрами провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дозволяється виключно після здійснення такої оцінки.

Оцінка впливу на території Смарагдової мережі щодо планованої діяльності, що передбачена Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснюється в процесі проведення процедури оцінки впливу на довкілля в порядку та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

3) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

назву статті 22викласти у такій редакції:

«Оцінка впливу на довкілля та оцінка впливу на території Смарагдової мережі»;

у частині першій статті 22після слів «оцінка впливу на довкілля», доповнити словами «або оцінка впливу на території Смарагдової мережі»;

частину 6 статті 49 після абзацу «обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення» доповнити абзацом «висновок з оцінки впливу на довкілля або висновок з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі, у випадках, передбачених законом»;

4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3, ст. 27):

частину 1 статті 96 доповнити новим пунктом такого змісту:

«и) надавати в установленому законодавством порядку доступ на територію чи земельну ділянку для проведення заходів щодо інвентаризації видів, моніторингу їх статусу, охорони та захисту  цих видів та оселищ, попередження завдання шкоди видам природної флори та фауни та природним оселищам, та вчинення інших заходів, що передбачені планом управління територією Смарагдової мережі;

пункт «в» частини другої статті 111 після слова «ділянки» доповнити словами «виду угідь»;

статтю 157 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Особливості відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам внаслідок дії заборон чи обмежень діяльності на територіях Смарагдової мережі, визначаються Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»;

у зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

5) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546):

у статті 20:

у назві статті слова «державної політики» замінити словами «та реалізує державну політику»;

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

«До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів належать:»

доповнити частину пунктом «т» такого змісту:

«т) реалізація повноважень у сфері Смарагдової мережі відповідно до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

частину першу статті 203 після пункту «е-1» доповнити пунктом «е-2» такого змісту:

«е-2) реалізація повноважень у сфері Смарагдової мережі відповідно до Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

статтю 204 після пункту «д-1» доповнити пунктом «д-2» такого змісту:

«д-2) реалізація повноважень у сфері Смарагдової мережі відповідно до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

у частині шостій статті 47 після слів «здійснення природоохоронних заходів, включаючи» доповнити словами «формування та збереження територій Смарагдової мережі, відшкодування збитків, які виникають внаслідок дії заборон чи обмежень діяльності на територіях Смарагдової мережі»;

у частині другій статті 68:

пункти «в» і «г» викласти в такій редакції:

«в) порушенні вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля та оцінку впливу на території Смарагдової мережі, у тому числі поданні завідомо неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля або звіту з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі чи висновку з оцінки впливу на довкілля або висновку з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі;

г) неврахуванні у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля або оцінки впливу на території Смарагдової мережі, та невиконанні екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля або заходів, визначених у висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі»;

6) у абзаці третьому частини першої статті 8 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646) після слів «з оцінки впливу на довкілля» доповнити словами «або висновок з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі», після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «та Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»;

7) у Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502):

у статті 5:

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«Завдання, особливий природоохоронний режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду на територіях Смарагдової мережі, мають узгоджуватися з цілями збереження таких територій Смарагдової мережі».

У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;

у статті 12:

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«У складі природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, які визначені головними установами природно-заповідного фонду, для проведення моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни в межах Смарагдової мережі відповідно до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)» утворюються окремі підрозділи моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни як наукові підрозділи цих установ».

У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;

доповнити новою частиною такого змісту:

«Спеціальні адміністрації природних та біосферних заповідників, національних природних парків утворюються та функціонують у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:

«Проект організації території об’єкта природно-заповідного фонду повинен містити план управління територією Смарагдової мережі, у разі її наявності на території такого об’єкту»;

у статті 42:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«У складі природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, які визначені головними установами природно-заповідного фонду для проведення моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни в межах території Смарагдової мережі відповідно до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)» утворюються окремі підрозділи моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни, як наукові підрозділи цих установ.»

У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою;

8) Частину четверту статті 21 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48, ст.650) після пункту 1 доповнити пунктом
1-1 такого змісту:

«1-1) інформація щодо об’єктів екологічної мережі, у тому числі щодо територій Смарагдової мережі, інформація щодо природних оселищ, видів природної флори та фауни»;

9) у частині другій статті 22 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338) після слів «оцінці впливу на довкілля» доповнити словами «або оцінці впливу на території Смарагдової мережі»;

10) у статті 15 Закону України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139):

назву статті викласти у такій редакції: «Оцінка впливу на довкілля та оцінка впливу на територію Смарагдової мережі на трубопровідному транспорті»;

у частині першій після слів«проводиться оцінка впливу на довкілля» доповнити словами «або оцінка впливу на територію Смарагдової мережі»;

11) у частині п’ятій статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246) після слів «здійснюється оцінка їх впливу на довкілля» доповнити словами «або оцінка впливу на території Смарагдової мережі»;

12) у статті 11 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391):

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

«Під час виконання угоди про розподіл продукції провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» або оцінці впливу на територію Смарагдової мережі відповідно до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про територій Смарагдової мережі в Україні)», дозволяється виключно після здійснення такої оцінки»;

в абзаці третьому частини третьої слова «оцінка впливу на довкілля або експертиза» замінити словом «експертизи»;

13) у Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132):

статтю 28 доповнити частиною:

 «Проекти організації та розвитку мисливського господарства, що розробляються для мисливських угідь, які розташовані на територіях Смарагдової мережі, підлягають оцінці впливу на територію Смарагдової мережі до прийняття рішення про їх погодження»;

14) у Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97):

абзац сьомий частини першої статті 37 викласти у такій редакції:

«формування екологічної мережі, створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду і визначення інших природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні»;

15) у Законі України «Про Генеральну схему планування території України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 204):

пункт 3) частини першої підрозділу 3 розділу ІІІ після слів «природно-заповідного фонду» доповнити словами «території Смарагдової мережі»;

16) у Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 28):

частину першу статті 45 після слів «природно-заповідного фонду» доповнити словами «територій Смарагдової мережі»;

частину третю статті 50 доповнити абзацом такого змісту:

«викопіювання з плану управління території Смарагдової мережі (у разі його наявності у випадках, передбачених законом)»;

частину п’яту статті 52 після пункту «к» доповнити новим пунктом такого змісту:

«л) викопіювання з плану управління території Смарагдової мережі (у разі його наявності у випадках, передбачених законом)»;

17) у Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 22, ст. 198):

частину другу статті 38 після слів «відтворення й ефективної охорони» доповнити словами «дані про види флори, природні оселища, визначені Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)».

18) у Законі України «Про екологічну мережу України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 1841):

статтю 5 після пункту ж) доповнити новим пунктом з) такого змісту:

«з) території Смарагдової мережі»;

пункт «з)» і «и)» вважати відповідно пунктами «и)» та «і)»;

19) Частину п’яту статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 32, ст. 314) після другого речення доповнити новим реченням такого змісту:

«Не підлягає обмеженню доступ до інформації щодо територій Смарагдової мережі, інформація щодо природних оселищ, видів природної флори та фауни на територіях Смарагдової мережі».

20) у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):

частину третю статті 18 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9) відображення меж територій Смарагдової мережі»;

пункт 8 частини п’ятої статті 29 після слів «об’єктів природно-заповідного фонду» доповнити словами «межі територій Смарагдової мережі»;

у абзаці четвертому частини першої статті 31 після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «або оцінці впливу на територію Смарагдової мережі згідно із Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)», після слів «результати оцінки впливу на довкілля» доповнити словами «або оцінки впливу на територію Смарагдової мережі»;

21)  Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

«156.Рішення про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережіЗакон України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»
157.Висновок з оцінки впливу на територію Смарагдової мережіЗакон України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»
158.Рішення про допустимість  провадження планованої діяльності на території Смарагдової мережіЗакон України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»

22) у Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61):

у статті 21:

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відомості про межі територій Смарагдової мережі вносяться до Державного земельного кадастру на підставі даних Національного реєстру територій Смарагдової мережі»;

23) в абзаці четвертому частини першої статті 4 Закону України «Про аквакультуру» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 43, ст. 616) після слів «здійснення оцінки впливу на довкілля» доповнити словами «або оцінки впливу на територію Смарагдової мережі», слово «законом» замінити словом «законами»;

24) у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315):

статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Терміни «територія Смарагдової мережі», «негативний вплив на території Смарагдової мережі», «планована господарська діяльність, що здійснюється з мотивів суспільної необхідності» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

в частині другій статті 6:

після пункту 6 доповнити новим пунктом 61) такого змісту:

«61) опис і оцінку впливу на території Смарагдової мережі згідно з Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»;

в пункті 7 після слів «компенсаційних заходів» доповнити словами «включно із заходами, визначеними оцінкою впливу на території Смарагдової мережі»;

частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

«1. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, – уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, в тому числі оцінки впливу на території Смарагдової мережі (якщо планована діяльність, щодо якої здійснюється оцінка впливу на довкілля, має здійснюватися в межах визначеної території Смарагдової мережі відповідно до Національного реєстру територій Смарагдової мережі), зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі -транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, в тому числі впливу на території Смарагдової мережі, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження, в тому числі, за необхідності, заходи із запобігання, пом’якшення та усунення впливу на відповідні території Смарагдової мережі»

доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що провадження планованої діяльності має негативний вплив на сприятливий статус збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни, цілісність та досягнення цілей збереження, визначених для відповідних територій Смарагдової мережі, уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, – уповноважений центральний орган видає висновок про недопустимість провадження планованої діяльності.

доповнити абзацом третім такого змісту:

Рішення про допустимість або недопустимість провадження планованої діяльності, яка здійснюється з мотивів суспільної необхідності, і має негативний вплив на сприятливий статус збереження типів природних оселищ та видів природної флори та фауни, цілісність та досягнення цілей збереження, визначених для відповідних територій Смарагдової мережі, приймається у порядку, передбаченому Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»».

25) у Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 16, ст. 138):

у статті 1:

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

«2. Терміни «територія Смарагдової мережі», «негативний вплив на території Смарагдової мережі» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

у статті 2:

частину першу після слів «крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду» доповнити словами «чи оцінки впливу на території Смарагдової мережі відповідно до Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

«4. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі в рамках процедури стратегічної екологічної оцінки документів державного планування здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, із врахуванням особливостей, визначених Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

частину другу статті 9 доповнити абзацами другим, третім та четвертим такого змісту:

«Заходи з пом’якшення наслідків виконання документа державного планування для територій Смарагдової мережі, викладені у висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, є обов’язковими і включаються до документа державного планування.

Затвердження документа державного планування, що підлягає стратегічній екологічній оцінці, без проведення стратегічної екологічної оцінки, забороняється»;

у статті 10:

підпункт б пункту 4 частини третьої після слів «з природоохоронним статусом» доповнити словами «в тому числі для територій Смарагдової мережі»;

частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

«Якщо у рішенні про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, орган, зазначений у статті 6 цього Закону, – щодо документа державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, – щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, зазначають про ймовірний негативний вплив на території Смарагдової мережі, незначні зміни до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, підлягають стратегічній екологічній оцінці»;

частину 2 статті 11 після пункту 10 доповнити новим пунктом 101) такого змісту:

«101) опис і оцінка впливу на території Смарагдової мережі згідно з Законом України «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)»»;

у статті 13:

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

«У випадку здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, у той самий строк органи, зазначені у статтях 6 та 8 цього Закону, надають замовнику висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі»;

у частині четвертій слова «зауважень і пропозицій» замінити словами «зауважень, пропозицій та висновків»;

у частині п’ятій:

слова «Усі зауваження і пропозиції» замінити словами «Усі зауваження і пропозиції, висновки»;

доповнити частину новим абзацом другим такого змісту:

«Заходи з пом’якшення наслідків виконання документа державного планування для територій Смарагдової мережі, викладені у висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, є обов’язковими і включаються до документа державного планування»;

у абзацу першому частини шостої речення «До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції.» замінити на «До довідки додаються отримані письмові зауваження, пропозиції та висновок в разі проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі».

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                Дмитро РАЗУМКОВ

Текст законопроекту та супровідні документи:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72597